Saturday, 17 November 2012

Bolehkah Nikah dengan Wali Hakim?


Soalan:
Ada seorang perempuan yang ingin berkahwin, tapi tak dibenarkan oleh walinya dengan pelbagai alasan, misalnya calon suaminya orang miskin, dll. Bolehkah perempuan itu berkahwin dengan wali hakim? (RN, Kuala Lumpur)


Jawapan:
Jika wali tidak mahu menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh undang-undang syara '. Misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau mempunyai kecacatan tubuh yang menghalang tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim) (HSA Alhamdani, Risalah Nikah, hal. 90-91).Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk berkahwin dalam keadaan seperti ini, maka akad nikahnya tidak sah, meski dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama sahaja dengan berkahwin tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Sabda Rasulullah SAW, "Tidak [sah] nikah kecuali dengan wali." (HR. Ahmad; Subulus Salam, III/117).


Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, iaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syarak. Misalnya calon suaminya bukan dari bangsa yang sama, bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mahu menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali 'adhal, iaitu wali yang tidak mahu menikahkan perempuan yang diwalinya jika ia telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik sesuai Surah Al-Baqarah: 232.  (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam, hal. 116).
"Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu habis masa idah mereka ' maka janganlah kamu (wahai wali-wali nikah) menahan mereka daripada berkahwin semula dengan (bekas) suami mereka, apabila mereka (lelaki dan perempuan itu) bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik (yang dibenarkan oleh Syarak). Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan (ingatlah), Allah mengetahui (akan apa jua yang baik untuk kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya."
(Al-Baqarah: 232.)


Jika wali tidak mahu menikahkan dalam keadaan seperti ini, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim (Imam Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, II/37; Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib Al-Arba'ah, IV/33). 
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
 "... jika mereka [wali] berselisih / bertengkar [tidak mahu menikahkan], maka penguasa (as-sulthan) adalah wali bagi orang [perempuan] yang tidak punya wali." (Fa in isytajaruu fa as- sulthaanu waliyyu man laa waliyyâ lahaa) (HR. Al-Arba'ah, kecuali An-Nasa `i. Hadith ini dinilai sahih oleh Ibnu 'Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, Subulus Salam, III/118).

Yang dimaksudkan dengan wali hakim, adalah orang yang memegang kekuasaan (penguasa), baik ia zalim atau adil (man ilayhi al-amru, jaa `iran kaana aw 'aadilan). (Imam As-Shan'ani, Subulus Salam II/118). Maka dari itu, penguasa saat ini walaupun zalim, kerana tidak menjalankan hukum-hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetap sah menjadi wali hakim, selama tetap menjalankan hukum-hukum syara 'dalam urusan pernikahan. Wallahu a'lam.

original post sini
Recommended Post Slide Out For Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...